מכרזים וקולות קוראים


שם מכרז | קול קורא |

בקשה לקבלת מידע

מספר מכרז


תאריך אחרון להגשה


סוג פרסום


פרטים נוספים


סטטוס


להגשת מועמדות


מכרז עבור קבלת הרשאה להפעלת אטרקציות במתחם החוף וברחבת הרובע - עדכון 01

12/2024

פתוח

 הוספת סיור מציעים ודחיית מועדים 

פעיל

מכרז עבור קבלת הרשאה להפעלת אטרקציות במתחם החוף וברחבת הרובע

12/2024

פתוח

מכרז פומבי 

פעיל

- שאלון למועמד -
עבור מכרזי כ''א


פתוח

שאלון למועמד

פעיל

הצטרפות למאגר קבלנים

פתוח

קול קורא

פעיל

הצטרפות למאגרי יועצים בתחום האנרגיה

פתוחקול קורא

פעיל

קול קורא פתוח לעסקים בתחום התרבות, הבילוי והתיירות
להצטרף לרשימת העסקים באתר
Visitrishon.co.ilקול קורא

פעיל

מכרז- מנהל אגף הנדסה בניה ותשתיות

08/2024

עד תאריך- 21/07/24 עד השעה 16:00.

מכרז פומבי

פעיל

מכרז- מנהל אגף התחדשות עירונית

12/2024

עד תאריך- 21/07/2024 עד השעה 16:00.

מכרז פומבי

פעיל

מכרז- פומבי לקבלת שירותי ניהול ובקרה חשבונאית לפרויקטים הנדסיים

09/2024

עד 10/04/2024 בשעה 12:00

מכרז פומבי

הסתיים

מכרז- מנהל/ת אגף פיתוח עסקי ואסטרטגיה

06/2024

עד 19/03/2024 בשעה 23:59

מכרז פומבי

הסתיים

מכרז- סגן מנהל אגף הנדסה ובניה

07/2024

עד 19/03/2024 בשעה 23:59

מכרז פומבי

הסתיים

מסמך הבהרות- קול קורא להקמת מאגר יועצים משפטיים בתחום התחדשות עירונית

01/2024

עד 14/02/24 בשעה 12:00

מסמך הבהרות

הסתיים

 קול קורא להקמת מאגר יועצים משפטיים בתחום התחדשות עירונית

01/2024

עד 14/02/24 בשעה 12:00

קול קורא

הסתיים

נוסח פרסום- קול קורא להקמת מאגר יועצים משפטיים בתחום התחדשות עירונית

01/2024

עד 14/02/24 בשעה 12:00

נוסח פרסום

הסתיים

 מכרז פומבי למכירת זכויות בניה עודפות לניוד ממקרקעין הידועים כגוש 3935 חלקה 40, בית לונדון

4/2024

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עד לתאריך- 12.02.24 בשעה 12:00 

מכרז פומבי

הסתיים

מכרז פומבי לקבלת שירותי ניהול תחום עודפי עפר בראשון לציון

09/2023

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עד לתאריך- 21.12.23 בשעה 12:00 

מכרז פומבי

הסתיים

הזמנה להגשת הצעה להתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מסוג " פינוי- בינוי" הבניינים ברח' שרירא שמואל 1, 1א,2,6

עד 30.07.23 


מסמך הבהרות מס' 2

הסתיים

הזמנה להגשת הצעה להתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מסוג " פינוי- בינוי" הבניינים ברח' שרירא שמואל 1, 1א,2,6

עד 30.07.23 


מסמך הבהרות מס' 1

הסתיים

הזמנה להגשת הצעה להתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מסוג " פינוי- בינוי" הבניינים ברח' שרירא שמואל 1, 1א,2,6

עד 30.07.23 


הגשת הצעה להתקשרות

הסתיים

הזמנה להגשת הצעה להתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מסוג " פינוי - בינוי" הבניינים ברח' שרירא שמואל 1,1א,2,6

כתב הסכמה

הסתיים

מכרז להציע הצעות לרכישת חשמל ממספק פרטי עבור עיריית ראשון לציון

07/2023

עד 08.08.23 בשעה 16:00

מכרז פומבי

הסתיים

דחיית מועד הגשה נוסף

07/2023

עד 08.08.23 בשעה 16:00


דחיית מועד הגשה נוסף

הסתיים

דחיית מועד הגשה ועדכון תנאי סף

07/2023

עד 08.08.23 בשעה 16:00


דחיית מועד הגשה ועדכון תנאי סף

הסתיים

מענה לשאלות הבהרה מכרז להציע הצעות לרכישת חשמל ממספק פרטי עבור עיריית ראשון 

07/2023מסמך הבהרות 

הסתיים

נספח ב' להסכם
רשימת מונים ותעריף 2023

07/2023

עד 08.08.23 בשעה 16:00

נספח ב' להסכם

הסתיים

נספח ג' להסכם נתוני צריכה 2022 עיריית ראשון לציון 

07/2023נספח ג' להסכם

הסתיים

מכרז כ''א לסגן מנהל אגף הנדסה ובניה

06/2023

עד 18.06.23 בשעה 23:59

מכרז כח אדם

הסתיים

נוסח פרסום - קול קורא להגדלת המאגר אדריכלים ומנהלי פרויקטים

01/2023

עד 02.04.23 בשעה 12:00

קול קורא

הסתיים

מכרז פומבי למכירת זכויות בניה עודפת לניוד ממקרקעין הידועים כגוש 3935 חלקה 40, בית לונדון,ראשון לציון

42/23

02.05 בשעה 13:00

טופס הרשמה למפגש מציעים בZOOM

הסתיים

קול קורא להגדלת מאגר 
אדריכלים ומנהלי פרויקטים

01/2023

עד 02.04.23 בשעה 12:00

קול קורא

הסתיים

נספח 7
הסכם מסגרת למנהל פרויקט

01/2023

פתוח

הסכם

הסתיים

נספח 7
הסכם מסגרת למתכנן תמ''א 38/1

01/2023

פתוח

הסכם

הסתיים

נספח 7
הסכם מסגרת מתכנן פרויקט התחדשות עירונית הריסה ובנייה

01/2023

פתוח

הסכם

הסתיים

- מכרז פומבי -
למתן שירותי תכנון וריכוז צוות תכנון להכנת תכנית אב לחנייה. 

25/2022

07.02.2023

מכרז פומבי 

הסתיים

מכרז פומבי למכירת זכויות בניה עודפת לניוד ממקרקעין הידועים כגוש 3935 חלקה 40, בית לונדון,ראשון לציון

42/23

02.05 בשעה 13:00

מפגש מציעים בZOOM

הסתיים

מכרז פומבי למכירת זכויות בניה עודפת לניוד ממקרקעין הידועים כגוש 3935 חלקה 40, בית לונדון,ראשון לציון

42/23

עד 22.05.23 בשעה 12:00

מכרז פומבי

הסתיים

מכרז פומבי למכירת זכויות בניה עודפת לניוד ממקרקעין הידועים כגוש 3935 חלקה 40, בית לונדון,ראשון לציון

42/23

דחיית מועד הגשה

הסתיים

 בחירת צוות מתכנן
לתוכנית אב לחניה

25/2022

07.02.2023

מענה לשאלות הבהרה מס' 1 

הסתיים

בחירת צוות מתכנן
לתוכנית אב לחניה 

25/2022

07.02.2023

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 

הסתיים

עדכון תנאי הסף

25/2022

07.02.2023

עדכון בתנאי הסף

הסתיים

דחיית מועד רכישת חוברת מכרז

- מכרז פומבי -
למתן שירותי תכנון וריכוז צוות תכנון להכנת תכנית אב לחנייה. 

25/2022

07.02.2023

דחיית מועד רכישת חוברת מכרז

הסתיים

דחיית מועד הגשה
קבלת שירותי ניהול פיתוח עסקי והתקשרויות עבור ייזום ראשון - החברה העירונית בע''מדחיית מועד הגשה

הסתיים

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי

עד 04.05.23

בקשה להצעת מחיר

הסתיים

מכרז פומבי
קבלת שירותי ניהול פיתוח עסקי והתקשרויות עבור ייזום ראשון - החברה העירונית בע''מ

05/2023

עד 17.04.23 בשעה 12:00


מכרז פומבי

הסתיים

מסמך הבהרות
קבלת שירותי ניהול פיתוח עסקי והתקשרויות עבור ייזום ראשון - החברה העירונית בע''מ

05/2023

מסמך הבהרות מס 1

הסתיים

מכרז פומבי מס'  למתן שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח עליון לפרויקט להקמת שובר גלים זמני צף

02/2023

פתוח

מכרז פומבי

הסתיים

דחיית מועד הגשה ושליחת שאלות הבהרה

     מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, ליווי

ופיקוח עליון לפרויקט להקמת שובר גלים זמני צף 

02/2023

פתוח

 דחיית מועד הגשה ושליחת שאלות הבהרה

הסתיים

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח עליון לפרויקט להקמת שובר גלים זמני צף 

02/2023

פתוח

מענה לשאלות הבהרה

הסתיים

 מכרז פומבי לקבלת שירותי ניהול ותכלול תחום האנרגיה הקיימת בראשון לציון

03/2023

02.03.2023

מכרז פומבי

הסתיים

מכרז פומבי לקבלת שירותי ניהול ותכלול תחום האנרגיה הקיימת בראשון לציון

03/2023

פתוח

נוסח פרסום

הסתיים

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי לקבלת שירותי ניהול ותכלול תחום האנרגיה הקיימת בראשון לציון

03/2023

פתוח

מענה לשאלות הבהרה

הסתיים

- מכרז כ''א -
דרוש/ה מנהל אגף הנדסה ובנייה

24/2022

19.12.2022

מכרז פנימי/פומבי 

הסתיים

 - מכרז כ''א -

דרוש/ה מנהל/ת אגף פיתוח עסקי ואסטרטגיה

23/2022

19.12.2022

מכרז פנימי/פומבי 

הסתיים

מענה לשאלות הבהרה מס' 5
+
דחיית מועד אחרון להגשה 
מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט
"מרכז ראשונים לספורט אולימפי"

2022/ 19 

22.12.2022

    הודעת דחיית מועד הגשה  מענה לשאלות הבהרה מס' 5

הסתיים

מענה לשאלות הבהרה מס' 4 
מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט
"מרכז ראשונים לספורט אולימפי"

2022/ 19 

22.12.2022

 מענה לשאלות הבהרה מס' 4 

הסתיים

- הודעת דחיית מועד הגשה ומסמך הבהרות מס' 3-

מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט
"מרכז ראשונים לספורט אולימפי"

2022/ 19 

22.12.2022

- הודעת דחיית מועד הגשה ומסמך הבהרות מס' 3-

הסתיים

נספח 1/ג
מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט
"מרכז ראשונים לספורט אולימפי"

2022/ 19 

22.12.2022

כתב כמויות אומדן עדכני

הסתיים

מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט
"מרכז ראשונים לספורט אולימפי"

2022/ 19 

22.12.2022

הודעת דחיית מועד הגשה (3)
נוסח פרסום

הסתיים

- הודעת דחיית מועד הגשה-

מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט
"מרכז ראשונים לספורט אולימפי"

2022/ 19 

11.12.2022

הודעת דחיית מועד הגשה (2)
נוסח פרסום

הסתיים

מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט
"מרכז ראשונים לספורט אולימפי"

2022/ 19 

11.12.2022

מכרז פומבי 

הזכיין- בוני בניין בע"מ.

הודעה בדבר דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות ומסמך הבהרות מס' 2

מכרז פומבי 
ביצוע עבודות להקמת מבנה שירותי חוף

17/2022

סגור

דחיית מועד ומסמך הבהרות

הסתיים

עבודות הריסה והקמת מבנה שירותי חוף בטיילת חוף הים ראשון לציון

17/2022

הסתיים

מכרז פומבי 

הזכיין יצ-אר בע"מ.

 מסמך הבהרות מס' 1

מכרז פומבי 
ביצוע עבודות להקמת מבנה שירותי חוף

17/2022

סגור

מסמך הבהרות

הסתיים

-מענה לשאלות הבהרה-


מכרז פומבי  לביצוע עבודות קירוי אולם ספורט וחיזוק מבנה ביה"ס חביב הישן בראשון לציון 

18/2022

סגור

מענה לשאלות הבהרה

הסתיים

מכרז פומבי  לביצוע עבודות קירוי אולם ספורט וחיזוק מבנה ביה"ס חביב הישן בראשון לציון 

18/2022

הסתיים

מכרז פומבי 

הזכיין יאסר חמוד.

-מענה לשאלות הבהרה - 


מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור ברחבי העיר ראשון לציון 

2022/ 16

סגור

מענה לשאלות הבהרה
(מעודכן)

הסתיים

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור ברחבי העיר ראשון לציון 

2022/ 16 

סגור

דחיית מועד הגשה

הסתיים

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור ברחבי העיר ראשון לציון 

2022/ 16 

סגור

מענה לשאלות הבהרה

הסתיים

מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור ברחבי העיר ראשון לציון 

2022/ 16 

סגור

מכרז פומבי 

הזכיין אגת חומרי בניין בע"מ

הזכיין סמסום חברה ובניין בע"מ

מכרז כ''א
דרוש/ה מזכיר/ת מנכ"ל

11/2022

סגור

מכרז פנימי/פומבי

הסתיים

מכרז כ''א
דרוש/ה מזכיר/ת אגף הנדסה ובניה ורכז/ת תיאום ובקרה. 

22/2022

סגור

מכרז פנימי/פומבי

הסתיים

מכרז כ''א
דרוש/ה ס. מנהל אגף הנדסה ובניה

21/2022

סגור

מכרז פנימי/פומבי

הסתיים

מכרז כ''א
דרוש/ה מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי ואסטרטגיה 

20/2022

סגור

מכרז פנימי/פומבי

הסתיים

מכרז פומבי לביצוע עבודות להקמת מרכז ספורט
"מרכז ראשונים לספורט אולימפי"

2022/ 19 

סגור

קישור לזום מפגש מציעים 23.10.2022

הסתיים

בקשה להצעת מחיר להשכרת רכבים בליסינג תפעולי

15/08/2022

סגור

בקשה להצעת מחיר

הסתיים

**עדכון**
הזמנה להציע הצעות לשירותי ראיית חשבון וייעוץ חשבונאי

2022/ 15 

סגור

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות.

הסתיים

הזמנה להציע הצעות לשירותי ראיית חשבון וייעוץ חשבונאי

2022/ 15 

סגור

הליך + הזמנה

הסתיים

מענה לשאלות הבהרה - 
הליך שרותי ראיית חשבון ויעוץ חשבונאי.

2022/ 15 

סגור

מענה לשאלות הבהרה

הסתיים

מכרז לקיום פעילות ספורט

08/2022

סגור

מכרז

הסתיים

מכרז פומבי (מסגרת)
לביצוע עבודות פיתוח ברחבי העיר ראשון לציון

2022/ 14 

הסתיים

מכרז

הזכיין א.ד אחים אדרי בע"מ.

מכרז כ''א מנהל פרויקטים אגף הנדסה ובניה 

2022/ 13

סגור

מכרז

הסתיים

שאלון למועמד -  מנהל פרויקטים אגף הנדסה ובניה 

13/2022

סגור

שאלון למועמד

הסתיים

מכרז פומבי מס'  למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי חיצוניים 

12/2022

סגור

מכרז

הסתיים

מענה לשאלות הבהרה למכרז למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי חיצוניים

12/2022

סגור

מענה לשאלות הבהרה

הסתיים

מכרז כ''א  מזכירת אגף הנדסה ובניה ורכזת תיאום ובקרה 

2022/ 09 

סגור

מכרז

הסתיים

שאלון למועמד -  מזכירת אגף הנדסה ובניה ורכזת תיאום ובקרה 

09/2022

סגור

שאלון למועמד

הסתיים

מכרז פומבי - מנהל יחידת חברה וקהילה במינהלת התחדשות עירונית

10/2022

סגור

מכרז

הסתיים

שאלון למועמד - מנהל יחידת חברה וקהילה במינהלת התחדשות עירונית

10/2022

סגור

שאלון למועמד

הסתיים

מכרז להפעלת מתקני ספורט ומתנפחים בחוף הים בראשון לציון

08/2022

סגור

מכרז

הסתיים

מכרז פומבי - מנהל תכנון במינהלת התחדשות עירונית

03/2022

סגור

מכרז

הסתיים

שאלון למועמד - מנהל תכנון במינהלת התחדשות עירונית

03/2022

סגור

שאלון למועמד

הסתיים

מענה לשאלות הבהרה - הליך הזמנת הצעות לביקורת פנים

סגור

קול קורא

הסתיים

קול קורא להיכלל במאגר יועצים 2022 

סגור

קול קורא

הסתיים

קול קורא להיכלל במאגר יועצים 2022 

סגור

נספח א'

הסתיים

קול קורא להיכלל במאגר יועצים 2022 

סגור

נספח ב'

הסתיים

מכרז דוכן בטיילת החוף לממכר מזון ושתייה

07/2022

סגור

מכרז

הסתיים

פניה לקבלת הצעות

לקבלת שרותי ביקורת פנים

05/2022

סגור

קול קורא

הסתיים

בקשה לקבלת מידע על מיזמים, טכנולוגיות ושת''פ לצמצום הנסיעה הפרטית

סגור

קול קורא

סגור

מאגר יועצים בתחומים : אדריכלות/מנהלי פרויקטים

סגור

קול קורא

סגור

מאגר יועצים בתחומים : מודדים, יועצי קרקע וביסוס מבנים, מעבדות בדיקות אל-הרס

סגור

קול קורא

סגור

מכרז מנהל\ת מינהלת התחדשות עירונית

01/2022

סגור

מכרז

הסתיים

מכרז מנהל\ת מינהלת התחדשות עירונית

01/2022

סגור

שאלון למועמד

הסתיים

מכרז לתפקיד מזכיר\ה אגף ורכזת מעקב ובקרה

03/2022

סגור

מכרז

הסתיים

מכרז לתפקיד מזכיר\ה אגף ורכזת מעקב ובקרה

03/2022

סגור

שאלון למועמד

הסתיים

מכרז להצבה והפעלת דוכן נייד למכירת מיצים טבעיים

ומשקאות בריאות

בראשון לציון

04/2021

סגור

מכרז

סגור

בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות הפעלת מערך שירות אופניים שיתופיים

בראשון לציון

סגור

בקשה לקבלת מידע

סגור

קול קורא למוסדות אקדמיה ומחקר להקדמה והפעלה של מרכז לפעילות אקדמית ומעבדת חדשנות בראשון-לציון

03/2021

קול קורא

הסתיים

תכנון הקמה והפעלת עמדות טעינה, עדכון תנאי סף

02/2021


מכרז

הסתיים

פרוטוקול מפגש מציעים ראשון

02/2021

מידע

הסתיים

ריכוז תשובות לשאלות הבהרה

02/2021

מידע

הסתיים

ריכוז תשובות לשאלות הבהרה - 2

02/2021

מידע 

הסתיים

logo בניית אתרים